Language:
Comutare în navigare
închide
 • Menu
 • Setting

Stimate vizitator / Dear visitor

 

Acest website, www.graform.ro, este proprietatea S.C. Graform SRL, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 15, înregistrată la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1232/2000, CUI 13474847, atribut fiscal RO, denumită în continuare „GRAFORM”.

Accesul și utilizarea acestui website se face sub autoritatea termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul document. Navigarea pe acest site presupune acceptarea implicită a termenilor și condițiilor de mai jos. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile impuse, vă rugăm să încetați accesarea website-ului www.graform.ro.

This website, www.graform.ro, is property of SC GRAFORM SRL, Romanian legal person, headquartered in Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 15, registered to Romanian Trade Registry under no. J12/1232/2000, VAT no. RO13474847 , hereinafter referred to as „GRAFORM”.

Access and navigation on this website is made under full authority of the terms and conditions specified hereunder. Access and navigation on this website implies fully acceptance of these terms and conditions. In case you disagree with the terms and conditions please stop using www.graform.ro.

TERMENI ȘI CONDIȚII / TERMS AND CONDITIONS

 • Website-ul www.GRAFORM.ro este un site de prezentare generală a societății GRAFORM SRL și a produselor și serviciilor comercializate de către GRAFORM. Informațiile disponibile pe website sunt actualizate periodic. Cu toate acestea, GRAFORM nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele informații eronate sau lipsite de acuratețe. Pentru a evita orice dubiu referitor la acuratețea sau actualitatea informațiilor prezentate, vă recomandăm să vă adresați unui agent de vânzări al GRAFORM, telefonic sau prin formularul de contact pus la dispoziție online.

 • Denumirea GRAFORM este proprietatea S.C. GRAFORM SRL. Toate denumirile produselor și serviciilor și reprezentările grafice ale acestora sunt proprietatea GRAFORM sau a partenerilor GRAFORM. Orice reproducere sau utilizare neautorizată ale acestora este interzisă și constituie încălcări ale dispozițiilor legale.

 • Dreptul de copyright asupra informațiilor prezentate pe acest website aparține GRAFORM sau partenerilor GRAFORM. Niciun material de pe acest website nu poate fi modificat și/sau reprodus parțial ori integral, stocat ori transmis către terți, în lipsa acordului scris al GRAFORM sau partenerilor săi.

 • GRAFORM poate actualiza oricând informațiile prezentate pe website sau prezentul document referitor la termenii și condițiile de utilizare, fără o notificare prealabilă în acest sens.

 • GRAFORM nu va fi ținut responsabil pentru prejudiciile directe sau indirecte cauzate ca urmare a navigării pe acest website și utilizării informațiilor prezentate pe website, a imposibilității temporare ori permanente de accesare a website-ului, a unor acțiuni neautorizate ale unor terțe persoane asupra website-ului.

 • GRAFORM nu va fi ținut responsabil pentru prejudiciile directe sau indirecte cauzate ca urmare a descărcării oricăror fișiere, documente de pe acest website, incluzând, fără a se limita la: eventuale distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care se accesează website-ul, pierderi de date.

 • Informațiile personale puse la dispoziția GRAFORM pentru a solicita anumite informații sau oferte de preț, sunt protejate în condițiile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

  . Prin completarea formularelor, vă exprimați în mod implicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal astfel furnizate. În acest sens, autorizați GRAFORM să utilizeze aceste date în scopuri statistice, de marketing, precum și pentru a transmite mesaje cu privire la produse sau servicii, campanii promoționale sau orice alte campanii de informare desfășurate de GRAFORM sau de partenerii GRAFORM. La solicitarea expresă a Dumneavoastră, formulată în scris și transmisă către GRAFORM la sediul social menționat în preambulul prezentului document, sau pe adresa graform_cluj@yahoo.com, GRAFORM se obligă să rectifice, să actualizeze, să șteargă sau să anonimizeze datele cu caracter personal ale solicitantului, în mod gratuit, conform dispozițiilor Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)..

 • Prezentul document este guvernat de legea română. Drepturile persoanelor care vizitează website-ul GRAFORM nu sunt limitate de dispozițiile cuprinse în prezentele termeni și condiții, ele completându-se cu dispozițiile legale relevante.

This website contains general information related to GRAFORM SRL and regarding the products and services offered by GRAFORM. We regularly update the information available on this website. Notwithstanding such updates, GRAFORM shall not be held liable for any inaccurate, altered or outdated information presented on this website. To avoid any doubt regarding the information accuracy or its currency, we recommend you to contact a GRAFORM sales representative, by phone or using the online contact form provided on this website.

 • The name GRAFORM is property of S.C. GRAFORM SRL. All names of products and services or graphic representations are property of GRAFORM or our partners. Any reproduction or unauthorized use of these is strictly forbidden and constitutes a breach of provisions set forth by the law.

 • The copyright regarding the information contained by this website belongs to GRAFORM or its partners. No information or part of this website shall be modified and/or reproduced, fully or partially, stored or transmitted to a third party, without the written consent of GRAFORM or its partners.

 • GRAFORM may update at any time the information presented on this website, or these terms and conditions, without any previous notification.

 • GRAFORM shall not be held liable for direct or indirect damage resulting from navigation on this website, any use of information presented on this website, temporary or permanent impossibility of accessing this website, any unauthorized action regarding this website by a third-party.

 • GRAFORM shall not be held liable for direct or indirect damage resulting from downloading any files or documents presented on this website, including without limiting to: any damage caused to computers or the network from which this website is accessed from, data loss.

 • Private information transmitted to GRAFORM, either to access online information, either to apply for a job at GRAFORM, are protected according to provisions set forth in UE Law no. 679 / April 27, 2016 - Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC. By filling the online forms, you agree and approve any processing by GRAFORM of your personal data as transmitted to GRAFORM. This means you authorize GRAFORM to use such data for statistic and marketing purposes, as well as for correspondence in relation to any products or services, marketing campaigns or any other such actions performed by GRAFORM or by GRAFORM partners. At your explicit, written request, transmitted by mail to GRAFORM at its headquarters, as mentioned in the preamble of this document, or by email at graform_cluj@yahoo.com, GRAFORM shall rectify, update, delete or anonymize any personal data of the petitioner, gratuitously, in accordance to provisions set forth in UE Law no. 679 / April 27, 2016 - Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC on persons’ protection regarding procession of personal data and free movement of such personal data.

 • This document is governed by the Romanian law. The rights of the persons visiting GRAFORM’s website are not limited by the provision set forth above, but are replenished by any relevant legal provisions.